Obligațiile și drepturile proiectanților

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, în conformitate cu Legea 10/1995 privind Calitatea lucrărilor de construcții:

 • precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei si a clasei de importanta;
 • precizarea prin proiect a duratei de viata proiectata a construcției;
 • asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
 • stabilirea cerintelor fundamentale la care vor fi verificate proiectele;
 • prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
 • elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. 
 • stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
 • stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
 • participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;
 • asigurarea asistenţei tehnice,  pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
 • asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect şi la recepția la terminarea lucrărilor.

 

De reținut:

 1. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului.
 2. Proprietarul construcției are obligația de stabilit verificatorii de proiecte și tot el sa asigure plata lor dacă nu este specificat altfel în contractul de proiectare.
 3. Proiectantul este obligat sa asigure asistenta tehnica, dar în baza unui contract și a unei renumerații corespunzătoare!
 4. Proiectantul este obligat sa asigure soluții pentru defectele apărute ca urmare a greșelilor lui dar nu si datorate greșelilor altora!

Astept intrebarile!

%d bloggers like this: