Pericol public și spațiu public

Pericol public și spațiu public

Pericolul public

Este definit în Ordonanța nr. 20 din 1994 si a avut diverse forme în perioada 1994 – 2016.

Forma actuala este:

 Construcțiile menționate la alin. (1) prezinta pericol public în situațiile în care, după caz, întrunesc cel puțin doua dintre următoarele criterii: 
a) cuprind spatii publice cu alta destinație decât aceea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), având suprafața utila totala de peste 50 mp, ocupate temporar/permanent; 
b) prezintă un regim de înălțime de la P+3 etaje inclusiv si minimum 10 apartamente; 

c) sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismica P100-1, este mai mare sau egala cu 0,15 g. 

Spațiul public

Este definit în Ordonanța nr. 20 din 1994 si a avut diverse forme în perioada 1994 – 2016.

Forma actuala este:

În sensul prezentei ordonanțe, sintagmele de mai jos au următoarele semnificații: 
a) spatii publice cu alta destinație decât cea de locuință – spatiile realizate în scopul desfășurării de activități care implica aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectura, spatii pentru comerț, structuri turistice de cazare si alimentație publica si prestări de servicii, asistenta sociala si medicala, administrație publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare; 
b) construcții de interes și utilitate publica – construcții existente, care cuprind spatii în care se desfășoară activități în domenii de interes public general si/sau comunitar si social si care implica prezenta publicului temporar sau permanent în aria totala expusa.