Intervenții la apartamente existente

Una dintre activitățile noastre de la firma consta în expertizarea clădirilor existente pentru autorizarea diverselor intervenții. Legislația actuala, prevede, că pentru orice intervenție asupra unei clădiri existente, mai putin pentru lucrări de finisaje interioare, cum ar fi: gresie, faianța, rigips, vopsitorii lavabile etc., este necesara realizarea unei expertize tehnice. O expertiza tehnica se poate face doar de către un expert tehnic avizat de Ministerul Lucrărilor Publice, al Construcțiilor, sau cum se mai numește in ziua când citiți articolul asta.

Avem o serie de articole în care discutam câteva situații posibile si des întâlnite în practica, referitoare la intervențiile la clădirile existente fie case fie apartamente.

1.Intervenții la apartamente existente

Dacă intr-un apartament doriți să demolați câțiva pereți interiori pentru o recompartimentare, aveți nevoie de o expertiza tehnica și de un proiect tehnic.

Pașii de urmat pentru o astfel de situație:

  • contactați un arhitect și îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; în cazul intervențiilor simple certificatul de urbanism se poate obține chiar de către proprietar fără alta documentație din partea arhitectului, dar eu nu recomand asta pentru ca arhitectul știe mai bine cum sa formuleze cerința fără sa lase loc la interpretări.
  • după ce obțineți certificatul de urbanism, arhitectul vă întocmește proiectul pentru autorizație de construire, faza de arhitectura;
  • expertul întocmește expertiza tehnica – dacă este ceruta prin certificatul de urbanism;
  • pe baza expertizei, inginerul structurist, întocmește un memoriu tehnic, care va fi vizat și de către expert.
  • se obține avizul de la Inspectoratul Teritorial în Construcții  – dacă este cerut prin certificatul de urbanism;
  • se obține autorizația de construire.

Note:

  1. exista posibilitatea, ca uneori certificatul de urbanism sa nu solicite avizul ISC și deci atunci nu mai e necesara obținerea lui;
  2. uneori cei de la ISC solicita ca expertul sa facă fotografii în apartamentele vecine pentru a preveni diverse reclamații ale acestora cu privire la daune produse de intervențiile la apartamentele vecine, sunt cazuri izolate dar ni s-a mai întâmplat.
  3. Recomand ca înainte sa solicitați certificatul de urbanism sa discutați și cu un expert tehnic si împreună cu arhitectul sa stabiliți ce anume se poate demola sau nu dintr-un apartament; sunt multe situații în care blocurile au panouri prefabricate de fațadă la care nu se recomanda tăierea parapetilor sau sa fie o clădire integral prefabricată unde iar nu se recomanda nicio demolare, veți fi astfel scutit de niște timp pierdut inutil.

Noi am ajuns însă la concluzia ca preturile practicate în piață pentru astfel de lucrări sunt prea mici pentru a ne fi profitabile asa ca evitam sa facem astfel de lucrări.

Alte articole legate de apartamente:

Ce este certificatul de urbanism?

Extras din legea 50/1991 – o gasiti aici http://www.isc-web.ro/sites/default/files/lege/l50.pdf

Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată-se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza “Studiu de fezabilitate” şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.

Astept intrebarile!

%d bloggers like this: